วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 19-20 ระหว่างวันที่ 24-5 เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การทำ Book mark
2. การควบคุมห้องสอบ

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

การลงคะแนนและตัดเกรดลงในโปรแกรม book mark และการคำนวณการลงคะแนนอาจมีข้อผิดพลาด และยังใช้โปรแกรมไม่ค่อยเป็น เพราะยังไม่คุ้นเคยกับตัวโปรแกรม จึงได้รับคำแนะนำจากครูพี่เลี้ยงและครูจากหมวด

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

วีการลงคะแนน/ข้อมูล/ประเมินคุณลักษณะ ลงในโปรแกรม book mark

สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่ 10-21 เดือนกันยายน พ.ศ 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การเก็บคะแนนจากชิ้นงานนักเรียน
2. การออกข้อสอบปลายภาค
3. การจัดการเรียนการสอนต่างๆ

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการเก็บคะแนนในภาคเรียนที่ 1 นี้ 70 คะแนน นักเรียนบางคนส่งงานช้าหรือไม่นำงานมาส่ง จึงทำให้ต้องตัดเกรดช้า แนวทางแก้ไข กำหนดเวลาในการส่งงานที่แน่นอน หากไม่นำงานมาส่งตามเวลาที่กำหนดจะตัดเกรด 0

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

การเขียนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และกิกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 27-7 เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การเขียนโครงสร้างหลักสูตร 51
2. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3. การเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

การใช้สื่อให้หลากหลาย ควรเลือกสื่อที่นอกเหนือจากในงานบ้าง สื่อที่นำใช้สอนนั้นควรพัฒนาผู้เรียน และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2. สื่อการสอน
3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 13-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การควบคุมชั้นเรียน
2. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
3. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน บางครั้งการนำกิจกรรมมาใช้ นักเรียนไม่สนใจ และไม่ให้ความร่วมมือ บวกกับนักเรียนมีจำนวนมาก ทำให้นักเรียนส่งเสียงดัง และไม่ตั้งใจเรียน

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

การหากิจกรรมต่างเพิ่มเติม ที่ทำให้นักเรียนสนใจในการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 30-10 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การจัดกิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ
2. การจัดและการมีส่วนร่วมในงานวิชาการ

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้นต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมหรือจัดรูปแบบของงานต่างๆ จะดำเนินด้วยความสะดวก

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

1. กิจกรรมที่ใช้ในวันสำคัญต่างๆ
2. การจัดป้ายนิเทศในวันสำคัญต่างๆ

สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 16-27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การออกข้อสอบ
2. การคุมสอบและการเดินข้อสอบ
3.การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอ

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1. การออกข้อสอบต้องออกให้ตรงกับตัวชี้วัดและสิ่งที่สอน แนวทางแก้ไข ปรึกษาครูพี่เลี้ยงในการออกข้อสอบ
2. การควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอ

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

รูปแบบของการออกข้อสอบ วิธีและข้อมูลในการออกข้อสอบ

สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่ 2-13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรปี 51
2. การช่วยเหลือและควบคุมนักเรียนในการเตรียมตัวแข่งขันกีฬาสี

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรให้กับฝ่ายวิชาการ คือบางรายวิชาที่เพิ่งเปิดสอนในปี 51 ยังไม่มีรหัสวิชาและหน่วยกิต แนวทางแก้ไข สอบถามข้อมูลการทำโครงสร้างกับอาจารย์ฝ่ายวิชาการ

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรปี 51